Skip to content

Aalto-yliopisto
Päivitetty 24.02.2020
Julkinen

Tietosuojailmoitus

Voimassa 25.5.2018 alkaen 

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietojasi käsitellään, jos käytät www.informaatioverkostot.fi palvelua.

1. Miksi ja millä perusteella Aalto-yliopisto käsittelee henkilötietojasi?

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on

  • Palvelun käytettävyyden parantaminen
  • Suoramarkkinointi

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

2. Mitä henkilötietojasi Aalto-yliopisto kerää ja käsittelee?

Käsiteltävät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

Sähköposti, demografiset tiedot kuten ikä, ammatti ja työpaikka, puhelinnumero, nimi ja osoite. Lisäksi voidaan kerätä käyttötietoja. 

Ja ne on saatu seuraavista lähteistä:

Rekisteröidyn omasta ilmoituksesta ja käyttösessioista.

3. Kenelle Aalto voi luovuttaa henkilötietojasi

a) Vastaanottajat,  jotka käsittelevät henkilötietojasi

Ei ole.

b) Vastaanottajat, jotka määrittelevät henkilötietojesi käsittelyn yhdessä Aallon kanssa

Ei ole.

c) Vastaanottajat, jotka määrittävät henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset itsenäisesti

Ei ole.

4. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoja siirretään EU:n ja European Economic Area -alueen (EEA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa. Henkilötietojen siirtäminen EU:n ja EEA-alueen ulkopuolelle suoritetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti käyttäen esimerkiksi mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuoja-asetuksen mukaisia suojatoimenpiteitä. 

5. Miten Aalto-yliopisto suojaa henkilötietojasi?

Tietoturvasta huolehtiminen on Aalto-yliopistolle tärkeää.  Aalto-yliopistolla on käytössä asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset turvallisuusmenettelyt, joilla suojataan kaikkia henkilötietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Pääsy henkilötietoihin on lähtökohtaisesti vain informaatioverkostojen koulutusohjelman työntekijöillä.

6. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä käsitellään, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Sessiotietoja säilytetään 10 vuotta käynnistä ja henkilötietoja 10 vuotta henkilön omasta ilmoituksesta.

7. Päivitykset tietosuojailmoitukseen

Palvelun kehittyessä ja muuttuessa tietosuojailmoitukseen saatetaan tehdä päivityksiä. Uusin versio löytyy osoitteesta informaatioverkostot.fi/tietosuojailmoitus.

8. Henkilötietoihin liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeuksia Aallon henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Oikeuksiesi laajuus on sidottu käsittelyperusteeseen ja voimassaolevaan lainsäädäntöön. 

a) Oikeus pyytää pääsyä tietoihin

Sinulla on oikeus tutustua Aalto-yliopiston hallussa oleviin henkilötietoihin. 

b) Oikeus oikaista tiedot

Sinulla on oikeus oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

c) Oikeus pyytää tietojen poistamista

Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • peruutat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn eikä käsittelylle ole mitään hyväksyttävää syytä. 
  • vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinoinnissa

Aalto-yliopistolla on useissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietoja esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden vuoksi. 

d) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden. Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen.

Jos rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista, rekisteröity voi sen sijaan pyytää, että Aalto-yliopisto rajoittaa näiden tietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. 

e) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. 

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. 

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

9. Miten käytät oikeuksiasi? 

Rekisterinpitäjänä on Aalto-yliopisto. Pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan selkeän kuvan henkilötietojen käsittelystämme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, emme ole onnistuneet pyrkimyksessämme. Tällöin voit esittää käsittelyä koskevia pyynnön tai tarkentavia kysymyksiä seuraavassa kuvatuin tavoin: 

Voit käyttää kohdassa 8 kuvattuja oikeuksiasi jättämällä tietosuoja-asetuksen mukaisen pyynnön henkilötietoportaalimme kautta: Aalto-yliopiston henkilötietoportaali 

Jos sinulla on kysyttävää palvelusta tai jos kyse on yhteystietojen muutoksien ja muiden tavanomaisten muutoksien tekemisestä, voit olla yhteydessä palveluosoitteeseen informaatioverkostot@aalto.fi 

Voit myös ottaa henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä ja vaatimuksissa yhteyttä Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan: 

Tietosuojavastaava: Anni Tuomela
Puhelinvaihde: 09 47001
Sähköposti: tietosuojavastaava@aalto.fi 

Jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).