Informaatioverkostojen koulutusohjelman järjestämät kurssit

CS-C1180 Verkkojulkaisemisen perusteet, 5 op

Opettaja: Pekka Pulli, Risto Sarvas

 

Kurssi keskittyy asiakaspään web-teknologioiden (esim. HTML, CSS ja JavaScript) sekä verkkojulkaisemista tukevien digitaalisen median työkalujen (esim. kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmistot) hallintaan. Kurssin aihealueisiin perehdytään sekä teoriassa (luennot) että käytännössä (luennot, harjoitustyöt ja projektityö). Kurssilla sivutaan teknisten aiheiden lisäksi vuorovaikutuksen ja sosiaalisen median palvelun suunnittelua.

CS-E5002 Growth Hacking, 5 op

Opettaja: Eero Martela, Toni Astala, Samuli Kesseli, Risto Sarvas

 

Kurssi pidetään yhteistyössä Columbia Roadin kanssa, ja mukana luennoilla on CR:n lisäksi useita vierailevia puhujia. Kurssi koostuu teoriapainoitteisten luentojen lisäksi CR:n vetämistä hands-on luennoista ja harkoista, joissa opetellaan käytännön tasolla erilaisia kasvuhakkeroinnin työkaluja. Osallistujat pääsevät myös toteuttamaan ryhmissä ihan oikeat kasvuhakkerointiprojektit oikeille asiakkaille. Tänä vuonna kurssilla on mukana asiakkaina 4 kolmannen sektorin järjestöä: Naisten Linja, Väestöliitto, Kotitalousopettajien liitto ja Naisjärjestöt. Samantien eka kasvuhakkerointiprojekti portfolioon.

CS-E5002 Facilitating Change, 3 op

Opettaja: Risto Sarvas, Jari Ylitalo

 

Placeholder text

TU-C9270 Introduction to Networks, 5 op

Opettaja: Stina Giesecke

 

Kurssin tavoitteena on yleiskuvan saaminen verkostotieteestä ja sen sovelluksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää verkostoteoriaa verkostorakenteina ja -suhteina sekä osaa arvioida verkoston luonteen vaikutusta systeemin kokonaistehokkuuteen ja -käyttäytymiseen.

CS-E4470 Informaatiomanipulaatio, 5 op

Opettaja: Vesa Kantola

 

Placeholder text

CS-C2000 Ihminen havaitsijana, 5 op

Opettaja: Tapio Lokki

 

Opintojakson tarkoituksena on tutustua ihmisen aistijärjestelmien toimintaan ja havaintokokemuksen muodostumiseen. Opintojakso kattaa aistijärjestelmien toiminnan perusteet neuraalisella tasolla ja havainnon muodostumiseen liittyvät kognitiiviset prosessit. Luennoilla käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa: värinäkö, kontrastiherkkyys, kuvioiden hahmottaminen, visuaalinen tarkkaavaisuus, kolmiulotteinen stereonäkö, liikkeen havaitseminen, kuuloaisti ja tuntoaisti.

CS-C2100 Ohjelmointistudio 1, 5 op

Opettaja: Otto Seppälä

 

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää digitaalisen median peruskäsitteet ja niihin liittyvät ohjelmoinnin periaatteet. Kurssin jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa tietokoneohjelmia, joissa käsitellään eri tavoilla digitaalista mediaa. Opiskelija osaa toimia ryhmässä erilaisissa rooleissa. Opiskelijat ratkaisevat annettuja ongelmia olio-ohjelmoinnin keinoin. Harjoituksissa tutustutaan mm. kuvan ja äänen ohjelmalliseen käsittelyyn.

TU-C9281 Viestintä ja organisaatiot, 5 op

Opettaja: Miia Jaatinen

 

Kurssi esittelee viestinnän peruskäsitteitä ja työyhteisöille keskeisiä viestinnän ilmiöitä. Kurssi keskittyy yhteisöviestinnän teorioihin ja käytäntöihin tarjoten opiskelijalle kokonaisviestinnällisen näkemyksen, jossa yhdistyvät strateginen, sisäinen, ulkoinen ja johtamisviestintä. Kurssilla nostetaan teemoina esiin globalisaation, digitalisaation ja tietokeskeisyyden vaikutukset työyhteisöjen viestintään. Kurssilla tehdään harjoitustöitä, joissa analysoidaan viestintää oikeissa työyhteisöissä ja verkostoissa.

TU-C9291 Viestintä ja digitaalinen media, 5 op

Opettaja: Miia Jaatinen

 

Kurssilla käsitellään viestinnän rakenteita ja dynamiikkaa digitaalisessa yhteiskunnassa. Kurssilla esitellään julkisuusteorioita, mediatutkimusta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen teorioita. Kurssilla syvennytään julkiseen keskusteluun digitaalisessa mediassa sekä harjoitellaan keskustelun analyysia, vaikuttamisen suunnittelua ja sisältöjen luomista monikanavaisen kampanjan toteuttamiseksi.